Regulamin

§1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają.

 1. Spółka – Comzetta Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-123) ul. B. Czerwińskiego 6 p.112 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385777, NIP 6342783646, Regon 241943031, posiadająca kapitał zakładowy 5.000 zł w całości wniesiony.
 2. Comzetta.com – internetowy serwis świadczący Usługę wirtualnego komputera i wirtualnego gatewaya dla firm, prowadzony przez Spółkę.
 3. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku której uzyskał on dostęp do Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie
 4. Klient końcowy – Użytkownik, który dokonał pełnej aktywacji swojego konta, tj. zawarł odpłatną umowę o oświadczenie Usługi poprzez uiszczenie stosownej opłaty abonamentowej;
 5. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Spółkę pod unikalną nazwą (adres e-mail) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje związane z funkcjami Serwisu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin
 7. Aplikacja – oprogramowanie  służące Użytkownikowi do korzystania z Serwisu.
 8. Oprogramowanie comzetta – oprogramowanie przeznaczone dla Użytkowników, którego używanie wymaga dostępu do publicznej sieci Internet,
 9. Aplikacja kliencka przeznaczona do zainstalowania na komputerze Użytkownika, pozwalająca na korzystanie Usługi przez Użytkowników,
 10. Pakiet freeware – wersja testowa Usługi o zestandaryzowanym zakresie, uprawniająca do nieodpłatnego korzystania z ograniczonego zakresu Usługi, w ograniczonym czasie, w celu jej wypróbowania;
 11. Opłata abonamentowa – ryczałtowe wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenie Usługi, którego opłacenie warunkuje zawarcie umowy o odpłatne jej świadczenie w pełnym wymiarze, zgodnie z parametrami wybranego i opłaconego przez Użytkownika Pakietu,
 12. Rejestracja – procedura zakładania Konta
 13. Telefon komórkowy użytkownika – podany podczas rejestracji telefon komórkowy użytkownika.
 14. Hasło SMS – ciąg znaków wysyłany  na podany podczas rejestracji telefon komórkowy użytkownika w celu identyfikacji użytkownika przy ważnych operacjach.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne.
 2. W celu Rejestracji w Serwisie, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, który stanowi jednocześnie unikalną nazwę użytkownika- imienia, adresu e-mail (login), wybór wersji sytemu, kraj, telefon, hasło. Hasło musi się składać z co najmniej ośmiu dowolnych znaków.
 3. Pozostałe dane Użytkownika, takie jak: nazwisko, pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, NIP, numer telefonu, nazwa i numer konta bankowego, są podawane przez Użytkownika podczas rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Serwisu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
 5. Po prawidłowej Rejestracji Spółka tworzy Konto Użytkownika przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp do Wirtualnego komputera po podaniu w Serwisie nazwy i hasła (logowanie).
 6. W przypadku Użytkownika – korzystającego z wirtualnego komputera i wirtualnego gatewaya , korzystanie ze świadczonych przez Spółkę usług wymaga uiszczenia na rzecz Spółki wynagrodzenia, poprzez dokonanie wpłaty za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Spółki wskazany w  Serwisie, w wysokości określonej w cenniku.
 7. Pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu oraz spełnienia przez Użytkownika warunków w nim określonych, Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługę polegającą na:
  • utworzeniu Indywidualnego Konta Użytkownika,
  • udzieleniu licencji na korzystanie z narzędzi programowych składających się na Oprogramowanie ComZetta,
 8. Szczegółowe parametry Usługi świadczonej na rzecz danego Użytkownika, takie jak w szczególności:
  • długość okresu, w którym Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi,
  • ilość dostępnej przestrzeni dyskowej,
  • ilość kont Użytkowników,
  • ewentualna możliwość korzystania z dodatkowych, opcjonalnych funkcji i modułów funkcyjnych,

  uzależnione są od rodzaju Pakietu wykupionego przez danego Użytkownika, spośród Pakietów dostępnych w ofercie Usługodawcy.

 9. Rozpoczęcie korzystania z serwisu wymaga posiadania uprawnień licencyjnych oraz przestrzegania umowy zawieranej w procesie instalacji oprogramowania lub aktywacji Usługi online.
 10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 11. Użytkownik  wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie dla potrzeb związanych z korzystaniem z Serwisu, swoich danych osobowych, o których mowa w Regulaminie w bazie danych firmy Comzetta Sp. z o.o.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień droga e-mail na podany w rejestracji adres e-mail oraz powiadomień sms na podany w rejestracji numer telefonu.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 14. Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego konta (login i hasło), udostępnionymi przez Usługodawcę w procesie rejestracji.

§3 Funkcjonalności Serwisu

 1. Spółka jako operator Serwisu świadczy elektroniczne usługi wirtualnego komputera i wirtualnego gatewaya dla firm.
 2. Spółka może udostępniać w ramach Serwisu system powiadomień o zdarzeniach zdefiniowanych przez Użytkownika na podany adres lub telefon użytkownika.
 3. Spółka może prosić o autoryzację niektórych czynności hasłem SMS’owym wysyłanym na podany podczas Rejestracji przez Użytkownika telefon komórkowy.
 4. W celu korzystania z funkcji Serwisu Użytkownik wprowadza w interfejsie Aplikacji swoje dane.

§4 Zawieranie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (warunki)

 1. Zawieranie i rozwiązanie umów o świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Użytkownika (zgodnej z Regulaminem) Rejestracji, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po uiszczeniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług.
 3. Wszelkie płatności za korzystanie Serwisu dokonywane są z góry za dany okres, zgodnie z aktualnym cennikiem usług i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
 4. Brak opłaty za kolejny okres skutkować będzie usunięciem Konta, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na podany przez niego e-mail, zawierającym dodatkowy, ostateczny termin płatności.
 5. Po otrzymaniu opłaty, Spółka wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest udostępniana Użytkownikowi w formie elektronicznej.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia wysyłając na adres office@comzetta.com oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W takim wypadku Spółka zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę.
 7. Wszelkie usługi Serwisu wykonywane są przez Spółkę wyłącznie w okresie prowadzenia przez Spółkę Konta Użytkownika i obowiązywania umowy, określonej w § 4.
 8. W przypadku rozwiązania powyższej umowy lub innego przypadku zgodnego z Regulaminem usunięcia Konta, wszelkie obowiązki prawne w zakresie archiwizacji danych zgromadzonych na Koncie spoczywać będą wyłącznie na Użytkowniku.
 9. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto w każdym czasie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres office@comzetta.com. W takim wypadku z Serwisu zostają usunięte wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu przed zakończeniem okresu, za jaki uiszczono opłatę, opłata ta nie jest zwracana ani w całości ani w części.
 10. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku zapomnienia przez Użytkownika Hasła i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wygenerowanie nowego Hasła. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
 11. Spółka może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działa na szkodę Operatora,
  6. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w par. 2 pkt 2 i 3.

  W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie lit. a.– f. uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz Umowie nie są realizowane przez Spółkę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub elektronicznej na adres elektroniczny office@comzetta.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika, opis reklamacji oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§6 Odpowiedzialność

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, w szczególności za umożliwienie osobom trzecim dostępu do danych Użytkownika umożliwiających dostęp do rachunków bankowych bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie w Serwisie i w powiązaniu z korzystaniem z Serwisu.
 3. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody i straty, a także wadliwego działania www.comzetta.com
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Usługi.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy i szkody powstałe nie z winy Spółki w szczególności powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności z www.comzetta.com
  3. nieprawidłowym korzystaniem z www.comzetta.com przez Użytkownika,
  4. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji konta,
  5. nieprawidłowości danych podanych w systemie www.comzetta.com
  6. nie dotrzymania warunków Regulaminu przez Użytkownika,
  7. siły wyższej (np. powódź, huragan, włamanie do systemów komputerowych itp.),
 6. Spółka może usunąć Konto Użytkownika naruszającego przepisy prawa lub dobre obyczaje. Ponowna Rejestracja w takim przypadku możliwa jest jedynie za zgodą Spółki.
 7. Spółka nie gwarantuje Użytkownikowi wieczystej dostępności Konta oraz funkcjonalności Serwisu. Jednakże każdorazowe usunięcie Konta z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 6 wymaga uprzedniego poinformowania wiadomością e-mail lub wiadomością prezentowaną w Serwisie.
 8. Spółka dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Użytkownika.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.
 10. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Spółki.

Wymagania techniczne
Korzystanie z Usługi przez Użytkownika wymaga:

 1. posiadania dostępu do publicznej sieci Internet,
 2. posiadania konta email,
 3. posiadania oprogramowania pozwalającego na korzystanie z narzędzi programowych składających się na Oprogramowanie comzetta.

§7 Ochrona prywatności

 1. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień w zakresie dostępu do danych, tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane Użytkowników, oprócz podmiotów wskazanych w ust. 1, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§8 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności odnosi się do plików „cookies” stosowanych w serwisie comzetta.com, którym administruje ComZetta Sp. z o. o. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz jednak zgodę na stosowanie plików „cookies”.
 2. Czym są pliki „cookies”?
  Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której są one stosowane. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie z jakiego korzysta użytkownik i dostosować stronę internetową do jego preferencji.
 3. Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?
  Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Przede wszystkim służą do zapamiętania preferencji użytkownika i dostosowywania do nich zawartości stron internetowych, jak również przygotowania statystyk odwiedzin, możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie oraz pozwalają rozpoznać urządzenie z jakiego korzysta użytkownik.
 4. W jakim celu my stosujemy pliki „cookies”?
  Pliki „cookies” stosujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości
  administrowania serwisem. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem
  upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
  Pliki cookies” stosujemy w celu:

  1. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie użytkownika, gdy jest on zalogowany, dzięki temu ma on dostęp do odpowiednich informacji oraz funkcji w serwisie, które nie są dostępne dla niezalogowanych użytkowników.
  2. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
  3. Reklamy – pozwalają nam personalizować reklamy oraz wyświetlać, te które dla użytkownika są najbardziej interesujące.
  4. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, a dzięki ich analizie ulepszanie i rozwijanie naszych usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 5. Jakich plików „cookies” używamy?
  Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, wg następujących kryteriów:

  1. Czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika. Wśród nich są pliki „cookies, które są umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają
   w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
  2. Ingerencja w prywatność użytkownika – są to pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.
  3. Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?
   Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.
   Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.
   Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszego serwisu nie będą funkcjonowały poprawnie.
 6. Inne dane:
  Przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP czyli numery przypisane do urządzeń, z których korzystają użytkownicy przeglądający nasz serwis, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

§9 Zasady programu polecającego ComZetta

 1. Program Polecający to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług ComZetta oraz przewidujący uzyskiwanie korzyści przez jego uczestników.
 2. Uczestnikami Programu Polecającego są klient polecony oraz klient polecający.
 3. Polecenie to wykonanie przez klienta polecającego działania, mającego na celu zachęcenie do skorzystania z usługi klienta poleconego.
 4. Do wykonania polecenia niezbędne jest posiadanie konta w serwisie comzetta.com oraz aktywnej usługi.
 5. Polecenie jest możliwe z poziomu Panelu Użytkownika. Klient może dokonać polecenia za pośrednictwem mechanizmów udostępnionych w serwisie:
  • maila wysyłanego bezpośrednio ze strony comzetta.com, podając adres e-mail osoby, którą chce zachęcić do skorzystania z usługi,
  • linka, którego może przekazać w dowolny sposób poleconemu,
  • socjal media, umożliwia umieszczenie informacji o polecanej usłudze w profilu użytkownika na wybranym portalu społecznościowym.

  Podczas polecenia klient polecający udostępnia ComZetta swoje kontakty głównie adresy e- mail. ComZetta może uzyskać dane osobowe innych użytkowników (np. adres e-mail) w wyniku działania klientów polecających oraz udostępniających pliki z Komputera w Chmurze.

 6. Za polecenie ComZetta, klient polecający otrzyma od nas dodatkową, darmową przestrzeń dyskową, maksymalnie 20 GB. Za każdego klienta poleconego otrzymuje 4 GB dodatkowej przestrzeni, maksymalnie może dokonać 5 poleceń, za które otrzyma dodatkową przestrzeń. Przestrzeń przyznawana jest na czas posiadania przez klienta aktywnej i opłaconej usługi.
 7. Spółka ma prawo w przypadku naruszenia zasad zablokowania dodatkowej przestrzeni oraz samej usługi.
 8. Klient polecający nie otrzyma dodatkowej przestrzeni jeśli:
  • poleci usługę samemu sobie,
  • użytkownik, któremu poleca jest już w bazie ComZetta.
 9. Aktualna wersja Zasad jest dostępna w serwisie comzetta.com.
 10. Zasady w wersji z dnia 20.01.2014 roku.
 11. Spółka ma prawo w dowolnej chwili zatrzymać działanie Programu Polecającego lub zmieniać jego zasady.

§10 Zmiany Regulaminu

 1. Spółka może zmieniać Regulamin oraz w szczególności zapewniać w Serwisie nowe funkcjonalności. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwis po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z usunięciem Konta.